برگزاری کارگاههای آموزشی و همایش ها: جهت ارتقاء مرحله بهداشت روان دانشجویان و پیشگیری از جراحت های احتمالی، در منطقه های مورد نیاز دانشجویان. کارگاه آموزشی «آموزش همیاران و اعتمادسازی» ویژه همیاران سلامت جاری دانشگاههای تراز استان خراسان جنوبی کلیدی تدریس پزشک حمید مسعودی، استادیار گروه جامعهشناسی دانش کده بیرجند، به سعی مرکز مشاوره و توانمندسازی و منطبق اساسی طرح در اختیار گرفتن و کاهش آسیبهای اجتماعی، پنجشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت در سامانه اسکای روم برگزار گردید. 1)ارتقاء تراز دانش و دیدگاه جاری شناختی دانشجویان در حوزه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان. مثلا کسانی که در ارتباط ها میان فردی خود اساسی دیگران سرگرم مشکلات مشابهی میشوند، کارهای متفاوتی را تجربه کردهاند و هر بار مشکلات گذشته به جهت آن‌ها تکرار شده است. پیام مشاور: شامل پیامکهای روانشناختی که هر هفته به تمام مرکز مشاوره قوه قضاییه دانشجویان ارسال میشود.. گونه دوم دست اندرکاران شخصی می باشدسابقه شخصی هر یک از شرکا و سلامت کلی روان. در همین راستا، کار های مرکز در واحدهای مختلف(واحد پذیرش، بایگانی و ارجاع، واحد مشاوره و درمان، واحد تدریس و پژوهش، واحد ارتباط کلیدی خانواده و مشاوره الکترونیکی، واحد روانسنجی، واحد مددکاری و توانبخشی) و کارگروه های مختلف(ارتقای تحصیلی-شغلی دانشجویان، پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، بهداشت روان دانشگاهیان) از یکدیگر قابل تفکیک است. گروه این فعالیت ها در طول سالتحصیلی و در دو بخش کار های همیشگی و ماهانه انجام می پذیرد که بصورت روز‌نگار اجرایی سالانه برنامه های مشاوره مرکز درآمده میباشد و کلیدی برنامه ریزی ظریف قابل اجرا می باشد. مرکز مشاوره آیین در سال ۱۳۹۲ از سوی سازمان بهزیستی استان اصفهان و اهمیت رئیس سرکار خانم دکتر معالج مژگان عارفی عضو هیئت علمي دانش گاه آزاد اسلامي واحد اصفهان شروع به فعالیت کرده و دارای بهره گیری از کادری خبره و دانشگاهی و متخصص در بخش های متفاوت تبدیل به یکی از از جامع ترین تیم های سرویس ها مشاوره در شهر اصفهان شده است. منتخب از همین مشکلات شخصی و برون دانشگاهی است که عمدتا کلیدی دانش جو به دانش کده آورده میشوند. در راه و روش طرحواره درمانی به مراجعان امداد می شود تا نسبت به الگوهای مزمن و تکراری مشکلات خود باخبر شوند، ریشه های شکل گیری آن‌ها را بشناسند و در راستای شکستشان گام بردارند. تشکیل مرکز پژوهش روانشناسی: استفاده و بهره گیری از همکاری گروههای دانشجویی و انجمنهای علمی جهت ارتقاء سطح علمی روانشناختی دانشجویان و ارتقاء مهارتهای موءثر و مفید و حرکت در مسیر خود شکوفایی. میتوانید نظرات و پیشنهادات خویش در ارتباط دارای موضوعات آیتم نیازتان را از طرز صندوق نقد ها و پیشنهادات واقع در محل مرکز مشاوره اعلام کنید. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها دوچندان بیشتر در آیتم مرکز مشاوره منطقه 4 لطفا به بازدید از وب سایت ما.

ایندکسر