اولين هيأت مديرهي منتخب شرکت تعاوني، موظف هست پس از اعلام قبولي حساس انجام تشريفات مقرر نسبت به تصویب تعاوني اقدام نمايد. به موجب قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران، شرکت تعاوني، شرکتي می باشد که تمام يا حداقل 51% سرمايهي آن به وسيلهي شرکت‌ کنندگان در اختيار کمپانی تعاوني قرارگيرد و وزارت خانهها، سازمانها، شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت و زیر پوشش دولت، بانکها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي کشوري، بنياد ايثارگران و ساير نهادهاي عمومي ميتوانند فارغ از آن که کاربر باشند، جهت اجراي بند دو اصل 43 از رویه مرهون فارغ از بهره يا هر شیوه مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليک، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح، مبادرت به یاری در تأمين يا افزايش سرمايهي شرکتهاي تعاوني نمايند. مطابق کلیدی ضابطه تجارت شرکت حساس مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي کارها تجاري تشکيل شده می باشد و هريک از شرکاء بدون اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد صرفا تا ميزان سرمايه خویش در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. مسئولیت و ضمانت شرکاء در کمپانی حساس مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است. شرکت با مسئولیت محدود:مسئولیت کم هست ،حداقل دو شریک دارد،سرمایه به سهام تبدیل نمی‌شود ،هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای که به جهت کمپانی گزینش کردند در قرو ض و تعهدات ها کمپانی شریکند به عامل است که به این کمپانی حساس مسئولیت محدود می ثبت شرکت فنی مهندسی نامند. کمپانی مسئولیت محدود یا این که کمپانی سهامی خاص؟ تفاوت اهمیت تصویب باخبر با بقیه شرکتهای در همین می باشد که شما درصورتیکه پس از تصویب کمپانی یا مارک خویش به هر عاملی پشیمان شوید، عینا هزینه شما عودت دیتا میشود. البته متقاضی پس از اطمینان حاصل نمودن از درستی و درستی مندرجات اظهارنامه به همراه مدارکی که اداره ثبت شرکت ها از شما التماس می کند پست نمایید که البته در برخی موردها نیاز است که حضوراً به اداره مراجعه کنید . مبلغی که شما پرداخت می کنید به طور کلی به 3 گونه تقسیم می شود. مؤسسات انتفاعي از افراد حقوقي شکل گرفته می باشد که هدف آن ها از تشکيل مؤسسه به دست آوردن منافع و درآمد و تقسيم سود بين اعضاوجوارح مي باشد. ارائه گواهی مبنی بر عدم سوء پیشینه، ارائه این آیتم برای همه شرکا الزامی است. اگر دارايي کمپانی براي تأديه ي کل قروض کافي نباشد؛ هريک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت ثبت کمپانی روزنامه رسمی است. شايان ذکر هست در ثبت کمپانی هاي دانش بنيان شرکتهاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي و دولتي و نيز شرکت ها و موسساتي که بيش از 50 بهینه سازی سایت مالکيت آن ها براي بخش دولتي مي باشد نمي توانند در شرکتهاي علم بنيان قرار بخشید و از مزايا و حمايت هاي قانون دانش بنيان به کار گیری کنند. اين شرکتها مي توانند از طريق فروش فناوري (خدمات) حداقل درآمد را براي يک مدت کوتاه به دست آوردن نمايند در اين صورت مي توانند از شاخصهاي اختصاصي اين روش براي دریافت تسهيلات و مزايا به کار گیری کنند.

ایندکسر