«عنصر پنجم» یک فیلم اکشن فوقالعاده هست که با بعضا صحنههای کمدی تلطیف شده است. «پیشتازان فضا» اهمیت شوخیهایی خوب، بازیهایی فوقالعاده و داستانی منحصر به خویش است. فیلم به یک اثر کلاسیک تبدیل شده میباشد و به دنبال «خاص بودن» نیست. متأسفانه شر توسط فردی به اسم «زورگ» (گری الدمن) هم پشتیبانی می شود زیرا او تصمیم دارد تا از هرج و مرج و بی نظمی که در اثر فعال شدن شرارت به‌وجود می آید کمال استفاده را ببرد… تماس دوباره پلیس او را کنجکاو می کند تا در آیتم واقعیت از پدر و مادر پهناور سوالاتی بپرسد و آن ها بدون چاره می شوند تا علیرغم میل باطنی شان حقایق را بازگو کنند. ایزابل که از کودکی توسط پدر بزرگ و مادربزرگش تبارک شده و آنان به او گفته اند که والدینش مرده اند به این ادله او خیال می کند که اشتباهی صورت داده است. این فیلم داستان زندگی خواننده اهمیت تیم افسانه ای « کویین » به این معنی که شخصی مرکوری و کنسرت دارای اسمو رسم آن ها در سال ۱۹۸۵ می باشد و بدون اسم بردن از آن نمیتواند فهرست بهترین فیلم های ۲۰۱۸ را کامل شدن کرد. فیلم «انگل» ماجرا خشم و کینه توزی خوابیده پشت خواستههایمان می باشد و محوریت با قصه همین فیلم، اختلاف طبقاتی و مادی میباشد که به هنرمندانهترین صورت ممکن پیادهسازی شده است. بازیگر اصلی، تمام کروز، در ارتفاع فیلم فکر می‌کند که در حالا نجات زمین از دست بیگانگان است. در حین یکی از از راهپیماییهای فضایی، پیغام حتمی مبنی بر انهدام یکی از از ماهوارههای جاسوسی روسیه و پراکنده شدن تکههای بدنه آن در فضا و برخورد آن ها حساس بقیه ماهوارههای موجود در جو زمین به آن‌ها مخابره میشود. روایت فیلم «فراموشی» در آیندهای نزدیک بر روی زمین میگذرد و تصاویری مجلل و خوب ارائه میدهد. داستان همین فیلم درباره دو برنا میباشد که در رابطه عاطفی قرار دارا هستند و تصمیم میگیرند در یک روز عادی مهم یکدیگر به شهر بروند تا مقداری خوش بگذرانند، البته اتفاقات مضاعف عجیبی صرفا در یک روز برایشان میافتد که زندگی همین دو کارکتر را به جهت مدام عوض میکند. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد دانلود فیلم حکم مرمت نظر بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر