در سامانه پردازش تصویر به شیوه تک دوربین، به مراد سنجش سرعت وسایل نقلیه از تصویر سنسورهای مادون قرمز‌رنگ یا این که نور مرئی که به رخ پی در پی تصویب شده استعمال می شود. در نقاط غیرمسکونی و بیرون از شهر توقف کوتاه یا طولانی وسایل نقلیه حتماً بایستی در خارج از مسیر عبور وسایل نقلیه و عابرین پیاده انجام گیرد به نحوی که رانندگان وسایل نقلیه در درحال حاضر حرکت از فاصله هفتاد متری، وسیلهی نقلیه متوقف را به سهولت بینند. در عین اکنون به جهت جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر ممکن میباشد بر حسب گزینه از چراغهای ریز یا چراغهای مه استعمال نمود. همانطور که میدانید در یک‌سری سال پیشین قیمت ماشین رویش چند برابری داشته به همین برهان ممکن هست در تصادف اصلی یک خودروی گرانقیمت خسارت واردشده اکثر از پوشش پایه بیمه ثالث باشد؛ بدین ترتیب توصیه می‌گردد حتماً پوشش مالی بیمه فرد ثالث خودرو خود را بالا گزینش نمایید و به پوشش پایه همین بیمه اکتفا ازمون ایین طومار فقط تابلو نکنید. چنانچه بیمه فرد ثالث اصلی تخفیف عدم زیان باشد و شخص بیمهنامهاش را دارای شرکتی متفاوت تمدید کند، تخفیف بیمهنامه از بین نمیرود. در سال های اخیر، تعداد دوچندان متعددی از خدمات مدنی از شکل حضوری خارج شده و در قالب اینترنتی و غیر حضوری به شهروندان ارائه گردیده است. دوربین هدایت و رانندگی فقط برای صادر شدن قبض جریمه مورد به کارگیری قرار نمی گیرند بلکه دوربین تصویب تخلف یا دوربین هدایت رانندگی اصلی نیت افزایش امنیت در جاده ها، کمک به شهروندان و تشویق افراد به رانندگی ایمن نصب شده و گزینه به کار گیری قرار می گیرند و توانسته اند در این منش مضاعف برنده کار کنند. ۵- در تقاطع راهآهن، وقتی که علایم الکتریکی یا این که مکانیکی یا این که پرچم قرمز یا سوت قطار نزدیک شدن آن را اعلام میدارد یا دروازه عبور بسته شده یا این که در حالا گشوده و بسته شدن می باشد می بایست لااقل در پنج متری نشانه یا این که دروازه توقف تمام نمایند تا قطار بگذرد و تقاطع به جهت عبور آزاد گردد.

ایندکسر