میزان های گوناگون یک پیستون نمونه وار در رخ ذیل پیستون یاماها 100 دیتا شده است. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک تر فعالیت می کند.اما ارتقا ضخامت کف پیستون باعث افزایش وزن آن می شود.همچنین در صورتی که کف پیستون خیلی سرد عمل کند،لایه های ترکیب هوا-سوخت همسایه آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از طریق اگزوز در محفظه پخش می شود.در سرانجام بازده موتور کاهش و دود آن ارتقاء می یابد. همه پیستون ها می بایست هم وزن باشند تا موتور دچار لرزش نشود. همین مسافت غالبا دربین ۰۲۵/۰ تا ۱۰/۰ میلیمتر (۰۰۱/۰ تا ۰۰۴/۰ اینچ) است. وقتی موتور روشن می باشد پیستون و حلقه ها بر روی لایه ای از روغن حرکت می کنند که این فاصله را پر کرده است.اگر خلاصی پیستون خیلی کم باشد،در نتیجه اصطکاک دوچندان وسایش شدید،توان موتور کمتر می یابد.در این موقعیت ممکن میباشد پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ کند.اگر خلاصی پیستون بیش از حد باشد منجر زدن پیستون در کورس توان می شود. روغن کاری سبب ساز می‌گردد تا حرکت آنها روانتر باشد و اصطکاک به دست کم رسد و خنککاری باعث می‌شود تا همین قطعات فلزی بهواسطه ارتقاء دما منبسط نشوند و عملکردشان مبتلا نقص‌ نشود. شکاف افقی پیستون ها در زیر رینگ ها می باشد و به تیتر سد حرارتی ، از سوق دهی گرمای نصیب رینگ ها به بدنه پیستون-که اهمیت دست‌کم بازی نسبت به سیلندر است-جلوگیری کند. می بایست توجه فراوان به کار آورد که درصورتیکه سر سیلندر تراش می رود چون گوشه ای ولو اندک از ضخامت آن کم می وشد منجر قلیل شدن محفظه احتراق و بالا رفتن نسبت جرم موتور شده و می تواند مشکلات عدیده ای را در پی داشته باشد که یک عدد از آن‌ها گرم شدن بیش از اندازه موتور است هر یک سری در همین حالت عجله موتور نیز بالا می رود اما به مشکلات بعدی اش و خساراتی که ببار می آورد نمی ارزد .

ایندکسر