طراحی و ساخت دستگاه تصفیه خانه فاضلاب

روش های بیولوژیکی شامل شیوه هایی می شود که در آن انجام یک فرآیند بیولوژیکی منجر به عملیات تصفیه می گردد. سه طریق مهم تصفیه بیولوژیکی وجود دارد: فیلتر چکنده، مراحل لجن فعال و حوضچه اکسیداسیون. هزینه ی این طرز به نسبت دیگر شیوه ها، کاهش میباشد و همواره عملکرد شده در انتخاب مراحل های تصفیه فاضلاب از حداکثر توان این روش استفاده شود. هدف از ساختن تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب و تکامل دادن آن از یک سو سرعت بخشیدن به کارهای نامبرده و کوتاه نمودن مدت زمان تصفیه تا نزدیک به چندین ساعت می باشد و از سوی دیگر دوری از آلوده و کثیف شدن منبع های طبیعی آب و محفظه زیست است. آنان زبالههای شناور مانند چوب، کهنهها و دیگر اجسام حجیم را که میتوانند لولهها یا این که پمپها را مسدود کنند، مسدود میکنند. مواد شناور به راحتی توسط گرانش ته نشین و حذف می شوند. اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD) مقدار اکسیژن گزینه نیاز به جهت تثبیت مواد آلی حساس استعمال از میکروارگانیسم ها است. برای انواع فضاها و محیط ها بهینه سازی شده می باشد و کاربرد دارد. میزان روغن و گریس در فاضلاب ناپخته از 10 تا 109 میلی گرم در لیتر متغیر است. پروتوزوا دسته دوم ، یعنی سیلیاته ها اهمیت بیشتری داراست و در تصفیه فاضلاب نقش فوق العاده ای داراست و حاذق میباشد تعداد قابل ملاحظه ای باکتری را گزینه ملاحظه قرار دهد. در اين مقاله پس از معرفي سيستم پكـيج، ضـوابط بهـره بـرداري مناسـب از سيستم پكيج تصفيه فاضلاب بيان شده و بعد از آن ملزومات پيشنهادي جهت طراحي آنان آیتم بررسي قرار مي گيرد. غالبا در سیستم های لجن فعال همگانی مخلوطی از لجن تصفیه نخستین و و ثانویه پس از تغلیظ به هاضم های لجن وارد می شوند. همین لختهها به سبب ساز وزن منحصر به فرد بیشتر از آب به سمت زیر حرکت کرده و به تدریج در کف مخزن تهنشین شده و لجن بیولوژیکی را تشکیل میدهند. دستگاه تصفیه فاضلاب MBBR به جريان لجن برگشتي يا بکواش نياز تصفیه منزل فاضلاب قیطریه ندارد. فاضلاب را به منظور تحت آزمایش تحلیلی می کنند . جمع تمام آزمایش های شیمیایی و بالاخره آزمایش های زیستی است. در بیشتر مورد ها اسمز معکوس بیش از 99.8% نمک ها را حذف می کند و این کافی است.

حتما بخوانید:
لوله فلکسیبل ، لوله خرطومی فلزی ، قیمت لوله فلکسیبل روکش دار و عایق دار