همین امر به خاطر گردش هوای بالا جهت تامین هوای نو می باشند (Fresh air). به همین ترتیب از خروج هوای مطبوع ایجاد شده توسط سیستم تهویه هوا خودداری به فعالیت آمده و همین فرمان سبب کاهش مقدار مصرف انرژی و صرفه جویی میشود. در سیستم های هوارسان بزرگ تر، معمولا دو سری دمپر به جهت کنترل ورودی هوای نو یک سری به جهت دست کم هوای نو و یک سری هم به جهت بقیه، گزینه استعمال قرار می گیرد هر تعدادی همین کار لزوم به کارگیری از یک سری محرک دمپر مازاد و در حیث گرفتن چکیده برای دستکم و یکی برای حداکثر هوای تازه ایجاب می کند ولی در عوض سبب تهیه مقدار هوای نو و کنترل خوب تر هوای جدید محل ورود می شود. در همین نوع دمپر پره ها از شیوه فیوز کنترل می شوند و از آلیاژ خاصی ساخته شده اند. یکی دیگر از تقسیمبندیهای دمپر مدل باز و بسته شدن پرهها است. مشخصات جریان نشانگر مقدار دبی هوای عبوری از دمپر حالت تمام بسته تا کل گشوده است. در موقعیت مطلوب یک دمپر در وضعیت 301 % بسته (بر حسب زاویه) صرفا باید 30 درصد دبی هوا را از خود عبور دهد که متاسفانه این طور عمل نمی نماید اما دمپرهای با تیغه موازی نزدیکی بیش تری به همین وضعیت مناسب را دارد. در اینجا ضروری به ذکر میباشد که در وضعیت عادی، دمپر هواساز تیغه موازی، از طرز یک محورِ ثابت که در جنب دمپر هواساز تعبیه می شود تثبیت و کنترل می شود، اما درصورتیکه ابعاد همین دمپر هواساز از ابعادِ نرمال بیشتر باشد الزاما بایستی از قیدها یا ستون های محافظ در موازاتِ ارتفاعِ دمپر هواساز بهره گرفت تا ارتفاع تیغه های دمپر هواساز بیش از اندازه، طویل نگردد و تیغه های موازیِ دمپر هواساز تاب برنداشته و تیعه های دمپر هواساز در برابرِ فشارهوا مقاومتِ کافی داشته و کاراییِ دمپر هواساز بصورتِ دمپر کانال هوا در یخچال فریزر الکترواستیل تام نگهداری گردد. در دمپرهایی که موتور بصورتِ OFF-ON فعالیت می‌نماید تیغه دمپر یا صرفاً باز می شود یا این که صرفاً بسته می شود، ولی در دمپرهایی که موتور دمپر بصورت فنردار و تدریجی فعالیت می نماید تیغه دمپر در هر حالتی که آیتم نیاز باشد قرار می گیرد و اصطلاحاً در همین حالت به غیر از انسدادِ کامل مسیر هوا، قابلیتِ تهیه و تنظیم هوای عبوری، به مقدار حتمی نیز وجود دارد. دمپر هواسازی برقیِ موازی بوسیله یک شفت که به موتور دمپر متصل می شود عملیاتِ گشوده و بسته شدنِ پرّه های دمپر را به انجام می رساند. دمپر های آتش همینطور میتوانند پس از اخذ یک سیگنال الکتریکی از یک سیستم اعلام حریق مهم استفاده از سنسورهای دود بسته شوند و مانع سرایت اتش و دود به مکان های همسایه شوند. باز و بسته کردن و همینطور کنترل مقدار جریان هوا به وسیله دمپر قابلیت پذیر می باشد. دمپر وسیله ایست که جریان هوا را از باطن داکت دودکش ، هواساز ویا دیگر تجهیزات دارای ربط مهم هوا تهیه و یا این که متوقف می کند.

ایندکسر