مواد پلیمری مواد نارسانای الکتریکی می باشند و بعنوان سدی در مقابل عرصه های مغناطیسی ناشی از کابل های تحت زمینی فعالیت می نمایند همچنین دریچه نانو پلیمر روشان رسانای ضعیف حرارتی می باشدکه در برابر نشت بخار آب داغاز سیستم های لوله کشی حرارت مرکزی مقاومت می کنند. به دنبال عملکرد ضعیف عضله، خون به مهربانی به خارج از قلب (آئورت) پمپ نمیشود و هر توشه مقداری خون در قلب باقی میماند. پزشکان از این آزمایش به جهت ارزیابی حفره های قلب، دریچه آئورت و جریان خون در قلب استفاده می کنند. همین دکتر معالج است که تصمیم می گیرد بسته به شرایطتان از کدام طریق استفاده کند. کاتتریزاسیون قلبی. کاتتریزاسیون قلبی اکثر اوقات به جهت تشخیص بیماری دریچه آئورت گزینه استفاده قرار نمی گیرد، اما در صورت عدم توان تشخیص سایر بیماری ها یا انتخاب شدت آن، دکتر ممکن است مجبور شود از همین طرز به کارگیری کند. در سرانجام پروسه ی فشرده سازی شکل نمی پذیرد و فشار بالا نمی رود . اولی نماد تنگی میترال اغلب به شکل تنگی نفس در زمان فعالیت به دنبال ارتقاء فشار خون ورید ریوی عارض می گردد. در صورتی که تنگی روزنه میترال اصلی نشانه و نماد ای یار نباشد، نیازی به دنبال کردن اقدامات درمانی نخواهد بود. در تنگی میترال لتهای روزنه میترال قطور شده و محل های ارتباطی لتها، بهم متصل می شوند. در این فعالیت وریدهای بزرگ فوقانی وتحتانی به شریان های ریوی متصل شده وتمام خون وریدی تن بدون ورود به قلب راست، مستقیما وارد عروق ریوی می شود . پس از انجام تست، ممکن می باشد نوباوه تا ۲-۱ روز در زمانه ادرار کردن احساس ناراحتی کند و لکههای کوچک خون هم در ادرار مشاهده گردد. پسزدن خون بوسیله دریچه قلب منجر می‌گردد که خون برگشتی از میترال، وارد دهلیز چپ شود و عضله ها دهلیز و بطن را در گیر کشیدگی کند. پزشکان می تواند برای باز‌نگری ظریف تر روزنه آئورت گونه دیگری از اکوکاردیوگرام به نام اکوکاردیوگرام ترانسفوژال طریقه نصب روزنه اسلوت را انجام دهند. علاوه بر آن، پزشکان ممکن می باشد از اکوکاردیوگرام سه بعدی نیز استعمال کنند. علاوه بر آن دکتر به جهت تشخیص سوفل قلبی که می تواند نشان دهنده موقعیت بیماری روزنه آئورت باشد مهم یک استتوسکوپ به صدای قلب مریض گوش می دهد. اشعه ایکس قفسه سینه می تواند به پزشک در تشخیص و چک کردن اندازه قلب بیمار که نشان دهنده انواع خاصی از بیماری روزنه آئورت است کمک کند. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم دریچه کولر اسلوت بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر