همچنین قابلیت و امکان قرارگیری اشکال مختلف دریچه از قبیل سقفی گرد تخت ، اشکال دریچه های کلاف دورباز و کلاف پهن باطن صفحات آلومینیومی مطابق تایل های آرمسترانگ وجود دارد. فریم این دسته روزنه همانند همه روزنه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و همچنین می توانیم پره ها را از فریم روزنه قطع کرد. ساختار روزنه هوا ی سقفی چهارطرفه طوری طراحی شده که هوای عبوری از معبرِ روزنه را به هر چهارسوی همین روزنه هوا تقسیم می کند. دریچه هوای چهارطرفه سقفی را می قدرت نیز بصورت بادمپر و نیز سوای دمپر به کار گیری نمود. روزنه سقفی دارای دریچه گرد برجسته نیز میتواند در برگه تایلی بطور مستقل قرار گرفته و در حفره ی تایل های سقفِ کاذب قرارگیرد و نیز می تواند بصورتِ قاب دار در بدنه ی سقفِ کلیدی کارگزاری و بکار گرفته شود.دریچه سقفی تایلی اهمیت روزنه گرد پر رنگ هم میتواند اهمیت دمپر باشد و نیز سوای دمپر باشد. دریچه سقفی چهار طرفه همانطور که از نامش پیداست، در سقف راهروهای بزرگ اهمیت ارتفاع کاهش از 5 متر کارگزاری می شود. همنطور که اشاره شوید روزنه هوای چهارطرفه سقفی الومینیومی در سقف قابلیت نصب دارد. دریچه های سقفی یک عدد از گونه های دریچه ها میباشند که دوچندان کاربردی میباشند و در سقف ها کارگزاشتن می شوند. این امکان در نواع (D,E,F,G) وجود دارااست که پرههای داخلی از کادر جهت کارگزاشتن دریچه،تنظیم دمپر و شستشو بیرون آیند. کاربری – دریچههای سقفی چهارگوش ثابت دمپردار و بدون دمپر شاهرخی جهت کاربریهای مناسب در صنعت تهویه مطبوع به خواسته نصب در سقف طراحی شده اند. روزنه سقفی چهارطرفه هم می تواند جهتِ دمشِ و نیز جهتِ مکشِ هوا بکار رود.دریچه سقفی چهارطرفه که به جهت مکش بکاربرده می شود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی چهارطرفه هم می تواند بطور مستقل برروی سقف پیچ و کارگزاشتن شود و نیز می تواند بر محلِ حفره تایلهای سقفِ کاذب جانمایی و تعبیه شود.دریچه سقفی چهارطرفه بایستی بوسیله یک باکسِ رابط یا این که طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل شود. در شکل کارگزاشتن پلنیوم باکس و یا این که تبدیل گرد به چهارگوش در پشت روزنه های مخصوص تایلی آرمسترانگ و اتصال روزنه به کانال اصلی به وسیله شبکه های فلکسیبل علاوه بر کمتر هزینه کانال کشی قابلیت جابجایی دریچه در صورت نیاز در تایل های همسایه به وجود می آید. که اهمیت توجه به نیاز مشتریان قابل طراحی و تولید می باشد. روزنه هوا ی سقفیِ سه طرفه نیز امکان ایجاد بصورت بادمپر و فارغ از دمپر را دارد و در سیستم های رفت و برگشتِ هوا به راحتی قابل استعمال موتور روزنه سقفی گلخانه می باشد.

ایندکسر