روزنه خطی منصوب بر روی بدنهی اصلیِ روزنه تماشا حرفه کویل اساسی منافذی موازی و ابعادی متناسب اهمیت بدنه، همین قابلیت را می دهد که هوای به اندازه جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه، به طور مستقیم بوسیله روزنه بازدید حرفه کویل از محفظه تامین گردد. از مزایای دیگرِ همین روش اینستکه از این نحوه در هر دو دسته روزنه تحت حرفه کویلِ لولایی و وزنه ای به طور یکسان می اقتدار بهره گرفت.البته در این نحوه بایستی در گزینش پیچ های مناسب که عموما بصورت سرمته ای می باشند توجه فراوانی به خرج داد،منطور از انتخاب پیچ مناسب فقط سرمته دار بودنِ پیچ نیست،بلکه بایستی تاج پیچ نباید از برجستگیِ متعددی برخوردار باشد که از بسته شدنِ درب دریچه ذیل رشته کویل دوری کند.یعنی انتخاب پیچ اساسی تاجِ سرتخت از مورد ها کلیدی در همین نحوه از کارگزاشتن روزنه پایین حرفه کویل می باشد. روزنه مشاهده رشته کویل خطی دوطرفه نیز بصورتِ زاویه دار از دوطرف هوای گوشه و کنار را وارد محفظهی دریچه بازدید حرفه کویل می نماید و همین روزنه بیشتر در جاهایی به کار گیری میگردد که روزنه مشاهده فن کویل از دیوارها مسافت ضروری را داراست و از هر دوطرف هوای محفظه را جذب دریچه حرفه کویل قیمت میکند. دریچه بازدید فن کویل مشبک نیز بصورتِ پیچ از رو و هم بصورت پیچ پنهان قابل کارگزاری میباشد. در این سطح بایستی جای پیچ ها را تعبیه کرد . در صورتیکه درب روزنه تماشا حرفه کویل مشبک بصورت لولایی باشد برای بستن درب روزنه بازدید حرفه کویل از قفل زیمنسی استعمال می‌شود که تعداد این قفلها سازه به ابعاد روزنه و کوچکی و بزرگیِ دریچه میتواند متغیر باشد. درصورتیکه درب روزنه تماشا حرفه کویل خطی لولایی باشد برای قفل کردنِ آن از قفل زیمنسی به کارگیری میگردد. زمان کارگزاری باید کلافی که از قوطی نبشی یا سازه ای فلزی هست و اساس فعالیت محسوب می شود و قاب روی آن نصب می شود مطلقا وجود داشته، فریم روی آن گونیا قرار گیرد(صفر به صفر بعدها کلاف و قاب بر نیز منطبق شوند) و گرنه کارگزاشتن به صدق رخ نمی گیرد و خطر سقوط دریچه بر زمین وجود دارد. در صورتی که درب روزنه حرفه کویل وزنه ای باشد،درب دریچه رشته کویل ،زمان بسته یا گشوده بودن اتصالِ جدانشدنی ندارد و درب روزنه حرفه کویل اصلی نشستن در نشمین گاهِ کادر روزنه فن کویل بسته و حیاتی بلند کردنِ آن باز می شود. روزنه حرفه کویل پلاستیکی بوسیله پیچ در محلِ حفره ی خویش نصب و تعبیه می گردد. سطحِ بدنه ی روزنه تماشا رشته کویل خطی، توسط رنگ کورهای در رنگهای متنوع متناسب اصلی رنگ فضای محفظه قابل رنگ آمیزی میباشد. سطح روزنه مشاهده رشته کویل بی آلایش گریل دار، به وسیله رنگ کوره ای در رنگهای متنوع از قبیل سفید، کرم،قهوهای، مشکی،طوسی و… بدنه دریچه تماشا رشته کویل مشبک در رنگهای مختلف و متناسب اصلی محیط تراز بصورت رنگ کورهای پوشش داده میشود. دریچه مشاهده فن کویل را نیز می توان بصورت پیچ از رو نصب نمود و نیز بصورت پیچ از داخل(پیچ مخفی)، که حالتِ پیچ از تو منجر میشود نمای روزنه شکیلتر به حیث برسد، ولی عمدتا در دریچه بازدید حرفه کویل لولایی به خاطر حصر در نصب، شرایط پیچ از رو به فعالیت میرود. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه دریچه کولر فن کویل بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر