همانگونه كه آگاه هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از آوازه به سزايي برخوردار مي باشد. زمينه و اهدف: پوشيدن كفش نامناسب باعث به بروز مشکلاتي مي شود که گاه به رخ هميشگي و ثابت در شخص باقي مي ماند. تحقيق حاضر مطالعه اي به منظور بررسي تاثير پاشنه کفش بر روي قابليت انعطاف و تغيير صورت مچ پاو پاي زنان شاغل مي باشد. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي اثرات پاشنه هاي متفاوت بر روي دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت تبارک پا و آن‌گاه مقايسه پاشنه هاي گوناگون کفشهاي آیتم استعمال اهمیت يکديگر مي باشد.روش بررسي: طریق مطالعه بصورت تجربي و تعداد کل مثال ها را 148 نفر تشکيل مي دادند که همگي آنان زنان شاغل داراي 20-35 سال سن بوده و دست کم به مدت 3 سال متوالي از کفش داراي يک مدل پاشنه به کارگیری مي کردند و در طول روز اکثرا بصورت ايستاده يا در هم اکنون راه و روش رفتن قرار داشته اند.روش گردآوري دیتا ها بدين ترتيب بوده که نخست اطلاعاتي از قبيل سن، قد، وزن و نوع کفش مورد استفاده در پرسشنامه ثبت شده و آن‌گاه اساسی مشاهده و معاينه عارضه ها و ضايعات گوناگون زانو، مچ پا و پاي افراد مورد بررسي قرار گرفته و در سطح آخر دامنه حرکتي مفاصل مچ پا و انگشت بزرگ پا اهمیت به کارگیری از گونيامتر اندازه گيري شده است.يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد که به کارگیری از کفشهايي کلیدی پاشنه هاي مختلف در محل کار تغيير محسوسي بر روي اکثر دامنه حرکتي و انعطاف پذيري مفاصل مچ پا و پاي افراد ندارد ولي استعمال از کفش داراي پاشنه سه سانتيمتري اختلاف معني داري را در حرکات چرخش روبه داخل مچ پا و خم نمودن انگشت پهناور پا نسبت به ساير کفشها نشان دیتا است. از اقامت غيرقانوني ميترسيدم و به همين دليل در مدت يك سال چندينبار به آن كشور سفر كردم و خوش بخت بودم كه هر توشه برنده شدم ويزاي توريستي دريافت كنم. سابقه اقامت غيرقانوني در گذرنامهام، جاي خود را به مهر منحصر اداره سفر ژاپن براي ويزاي سه ساله داد. رييسم به من محبت زيادي داشت و اعتماد ميكرد و من نیز راضي بودم. بهطور جدي از من خواست كه از ژاپن بیرون نشوم زیرا شرايط بهگونهاي شده بود كه احتمال ورود مجدد بسيار ضعيف کفش اسپرت مردانه در تبریز بود. بماه ميگه تو در نيا من در ميام ! تجزيه و تحليل آماري دامنه حرکتي مهم به کار گیری از امتحان مقايسه زوجها و مقايسه ميانگين دامنه حرکتي در سه دسته پاشنه کفش از طريق مجذور کاي و آناليز واريانس يک طرفه نشان دهنده اين مطلب بوده است که کفش تخت صاف داراي عارضه ها بيشتري برروي زانو، مچ پا و پاي زنان مشغول به کار بوده است. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه کفش اسپرت پسرانه نوزادی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر