مثالهایی که در اینجا میآوریم، بسته به حالت بدنی، هدف و عوامل متفاوت دیگر ممکن هست کلیدی حرکاتی دیگر جابجا شوند. 5 است. دارای این تفاوت که تعداد ستها باز هم افزایش پیدا مینماید و تعداد تکرارها ممکن است تا 10 تکرار در هر ست باشد. معمولا تازهکارها از همین روش سرانجام لطف نمیگیرند. برای همین که بتوانید به یاری این طرز از موقعیت استپ خارج گردید و باز هم عضله بگیرید واجب می باشد کالری باکیفیت بخش اعظم (در درمقابل کالریهای بیارزش) مصرف کنید. چنانچه نمی توانید در یک محفظه آهسته به ترازو به اندازه استراحت کنید، همین نحوه برای شما مطلوب نیست. همین شیوه نیکی حرکت خاصی به شما سفارش میدهد، نه ماهیچه‌ها را نوع بندی میکند و نه به شما میگوید که در روزهای گوناگون تمرین باید برنامه بدنسازی نصفه مبتدی چه فعالیت کنید. نخست می بایست مشخص نمایید کدام جور از ماهیچه‌ها قرار هست تمرین داده شود. بخش اعظمی از همین مواد لبریز مهم و الزامی را میتوان به صورت طبیعی و از شیوه غذاها، میوهها و محصولات طبیعی وارد تن کرد، ولی به استدلال حصر دسترسی به تمامی همین مواد، هزینه بسیار بالای ماهیانه یک سری از این محصولات، سختی تهیه و آمادهسازی آنان و نیز چنین عدم امکان اندازهگیری دقیق هر ماده غذایی (مانند مقدار ظریف پروتئین یا این که ویتامین هر ماده)، غالبا در کنار به کار گیری طبیعی از این گونه محصولات ( برنامه رژیم غذایی )، از گونه های مکملهای غذایی و بدنسازی به طور کامل مجاز نیز یاری گرفته میشود. هم چنین نوع تمرکز تمرینات نیز شناسایی میشود، همین که شکم و یا این که پهلو دچار ضعف است، و یا سینه، پاها و غیره. همینطور تازهکارها نیز میتوانند از این تقسیمبندی به کار گیری کنند. حرفهایها نیز به کرات از این نحوه استفاده می‌کنند و همین موضوع نشاندهنده میزان اثربخشی آن است. در این روش به امکان استراحت کافی برای ریکاوری نیاز دارید. تمرین، تغذیه درست و استراحت به اندازه نیاز اولیه برای نمایان شدن عضلات شکم است. در برنامه بدنسازی FST-7 قابلیت تمرکز روی عضله‌ها مختص وجود دارد. وقتی ماهیچه‌ها شما به ترازو به اندازه حجیم شد و احساس کردید که دیگر حاذق نیستید عمده از این حجم بگیرید، به تشخیص متخصص فیزیولوژی شاید لازم باشد بجای تمرکز بر عضلات، بر غلاف عضلانی تمرکز کنید. کلیدی یک زمانبندی صحیح شما حاذق خواهید بود که تمام عضله‌ها تن خویش را تمرین بدهید. اعتنا داشته باشید که بیش از حد قدرت به خودتون فشار وارد نکرده و دچار مصدومیت نشوید. خوب تر هست که به صورت گردشی حرکات اولیه و ثانویه جابجا شوند تا عضلهای فارغ از تمرین باقی نماند. توجه داشته باشید در صورتی که اسم این حرکات برای شما آشنا وجود ندارد و نمیدانید بایستی به چه صورت آنها را انجام داد، به احتمال این طرز بدنسازی به درد شما نمیخورد و بایستی سراغ برنامه بدنسازی تازه کار بروید. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم برنامه بدنسازی 5 جلسه ای بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر