همانطور که می‌دانید میزان دور ریز و ضایعات ماهی کوتر بستگی به نحوه پاک کردن (فیله شده، قطعه شده و یا پاک شده ) متفاوت است.

 

درابتدا برای تمیز کردن ماهی؛ فلس یا همان پولک باید ازآن جدا شود و اینکار را می‌توان با پشت چاقو انجام داد و بعد با آب سرد راحت ماهی تمیز شود.

 

نوک چاقو را درسوراخ کوچک مخرجی فروببرید و پوست ماهی را از دم تا آبشش برش دهید و اندام داخلی را به طور کامل خارج کنید و دوباره با آب سرد ماهی را بشویید.

 

 

ایندکسر