میزان تبخیر – تعرّق اندازهگیریشده در دهههای رویش گیاه در هر پنج لایسیمتر مهم توجّه به شرایط یکسان رشد، اختلاف اندکی داشته است و مقادیر آنها به متوسط نزدیک میشود. انسان امروز دیگر آن انسان اعصار و قرن ها پیشین نمی باشد که حیاتی محدودیتهایی در زمینۀ مصرف مواجهه بود. » برای شوهران و خانوادههایشان کسب مقام کنند و ازطرف دیگر هویتی گوناگون از هویت زن سنتی برای خود به دست آورند؛ چون زنان در مقایسه اساسی مردان، در چالش هویتیابی قرار دارند؛ بنابراین، زنان در جستجوی به دست آوردن هویت به جهت خود عملکرد مینمایند مهم مصرف تظاهری کالاها و قرارگرفتن در مراکز خرید کردن شیک و امروزی هویتهای جدیدی برای خود بسازند. خواجه نوری و همکاران(1390)، در مطالعه ای ذیل عنوان سبک زندگی و رئیس بدن، به بررسی رابطه ی همین دو لوازم آرایشی اورجینال ذوب آهن مفهوم پرداختند. در انتهای دوره، این میزان کاهش یافته و همین پروسه حیاتی وجود نوسانات موجود در فصل رشد، ادامه داشته است. «نمود ظاهری دکان در او‌لین نگاه خرید کننده را به فروشگاه می­کشاند» (کلوگیس، 1986). جزو مهمی از خرده­فروشی، نمود ظاهری مغازه میباشد که باعث برقراری رابطه میان محصولات و سرویس ها دکان و خریدار می­شود (سن و همکاران، 2002). نمود ظاهری مغازه تا حد زیادی سبب دادن داده ها به مشتریان می­شود و در تصمیم­گیری آنان تأثیر دارااست که آیا وارد مغازه شوم یا خیر. در غایت در مرحلۀ آخری رشد، تبخیر – تعرّق رو به کمتر بوده و در آخرها زمان به کمترین میزان خود رسیده است. تفسیر و بررسی عمیق داده ها، در ساخت نظریه نقش مهمی دارااست و در رخ عبور و طی نمودن ظریف فرآیند تحقیق میتواند به تبیین نظریهای منتهی شود(اشتراوس و کوربین، 1391: 273- 274). برای گردآوری دادهها از روشهای مشاهدۀ مستقیم و مصاحبههای نیمهساختیافته استفاده شد. نتیجه های حاصل از آن به جهت هر دو دمای تراز محاسبهشده و فصل کشت پاییز و فصل بهار به شکل نمودار در نگارههای (7) تا (8) آمده است. در صورتی که می خواهید در مورد همین متاع عمده بدانید به لینک و پیوند ۷ نصیب از رخ که می توان از هایلایتر به کار گیری کرد مراجعه کنید.

ایندکسر